Получайте прибыль с помощью
портфельного инвестирования

Основой портфельного трейдинга является составление индивидуального инвестиционного стратегического плана торговли.

Каждый портфель может включать в себя акции, валюту, сырьевые товары и индексы для торговли на разных промежутках и типах опционов.

Задача таких портфелей – защитить начинающих трейдеров от убытков с помощью грамотного управления рисками, а также создать возможности пассивного инвестирования для опытных участников биржи.

Каждый портфель имеет свой уровень доходности.

Выберите подходящий портфель для умножения капитала

Рейтинг

Средняя прибыль до:
36% в месяц
Мастер + Только по согласованию
с финансовым отделом
Варианты портфеля Средняя прибыль в месяц Инвестиция
Высокий 36% 100 000 $
Средний 21% 110 000 $
Низкий 11% 120 000 $

Рейтинг

Средняя прибыль до:
18% в месяц
Профессионал
Уровень
риска
Средняя
прибыль в месяц
Инвестиция
Высокий 18% 50 000 $
Средний 13% 55 000 $
Низкий 9% 60 000 $

Рейтинг

Средняя прибыль до:
10% в месяц
Опытный
Уровень
риска
Средняя
прибыль в месяц
Инвестиция
Высокий 10% 30 000 $
Средний 7% 34 000 $
Низкий 5% 37 000 $

Рейтинг

Средняя прибыль до:
7% в месяц
Продвинутый
Уровень
риска
Средняя
прибыль в месяц
Инвестиция
Высокий 7% 12 000 $
Средний 5% 13 000 $
Низкий 3% 14 000 $

Рейтинг

Средняя прибыль до:
5% в месяц
Новичок
Уровень
риска
Средняя
прибыль в месяц
Инвестиция
Высокий 5% 6 000 $
Средний 3% 7 000 $
Низкий 2% 8 000 $
Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов.
Узнайте все подробности у своего финансового аналитика
Оставить заявку

Get the profit with the
help of portfolio investment

The basis of portfolio trading is the generation of an individual investment strategic trading plan.

Each portfolio may include shares, currency, commodities and indices for trading at different gaps and in various types of options.

The task of such portfolios is to protect novice traders from losses with the help of competent risk management, as well as to create opportunities for passive investment for experienced exchange participants.

Each portfolio has its own level of profitability.

Choose the appropriate portfolio for multiplying your capital

Rating

Average profit up to:
36% per month
Master + Only with the approval
of the financial department
Risk
level
Average
monthly income
Investment
High 36% 100 000 $
Medium 21% 110 000 $
Low 11% 120 000 $

Rating

Average profit up to:
18% per month
Professional
Risk
level
Average
monthly income
Investment
High 18% 50 000 $
Medium 13% 55 000 $
Low 9% 60 000 $

Rating

Average profit up to:
10% per month
Experienced
Risk
level
Average
monthly income
Investment
High 10% 30 000 $
Medium 7% 34 000 $
Low 5% 37 000 $

Rating

Average profit up to:
7% per month
Advanced
Risk
level
Average
monthly income
Investment
High 7% 12 000 $
Medium 5% 13 000 $
Low 3% 14 000 $

Rating

Average profit up to:
5% per month
Beginner
Risk
level
Average
monthly income
Investment
High 5% 6 000 $
Medium 3% 7 000 $
Low 2% 8 000 $
Past performance is not a guarantee of future results.
Contact your financial analyst to learn all the details!
Submit an application

Uzyskaj zyski za pomocą
inwestycji portfelowych

Podstawą tradingu portfelowego jest stworzenie indywidualnego planu strategicznego do przeprowadzenia handlu.

Każdy portfel może obejmować akcje, waluty, towary oraz indeksy do tradingu rozmaitymi typami opcji i w różnych odcinkach czasowych.

Celem tych portfeli jest ochrona początkujących inwestorów przed stratami przy pomocy kompetentnego zarządzania ryzykiem, jak również stworzenie możliwości pasywnego inwestowania dla doświadczonych uczestników giełdy.

Każdy portfel ma własny poziom rentowności.

Wybierz odpowiedni portfel do mnożenia kapitału

Ranking

Średnia rentowność do:
36% miesięcznie
Mistrz + Tylko w porozumieniu
z działem finansowym.
Poziom
ryzyka
Średni
zysk miesięczny
Inwestycja
Wysoki 36% 100 000 $
Średni 21% 110 000 $
Niski 11% 120 000 $

Ranking

Średnia rentowność do:
18% miesięcznie
Zawodowiec
Poziom
ryzyka
Średni
zysk miesięczny
Inwestycja
Wysoki 18% 50 000 $
Średni 13% 55 000 $
Niski 9% 60 000 $

Ranking

Średnia rentowność do:
10% miesięcznie
Doświadczony
Poziom
ryzyka
Średni
zysk miesięczny
Inwestycja
Wysoki 10% 30 000 $
Średni 7% 34 000 $
Niski 5% 37 000 $

Ranking

Średnia rentowność do:
7% miesięcznie
Zaawansowany
Poziom
ryzyka
Średni
zysk miesięczny
Inwestycja
Wysoki 7% 12 000 $
Średni 5% 13 000 $
Niski 3% 14 000 $

Ranking

Średnia rentowność do:
5% miesięcznie
Początkujący
Poziom
ryzyka
Średni
zysk miesięczny
Inwestycja
Wysoki 5% 6 000 $
Średni 3% 7 000 $
Niski 2% 8 000 $
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.
Skontaktuj się ze swoim analitykiem finansowym, aby dowiedzieć się więcej szczegóły!
Pozostaw wniosek